EXTRA VAKANTIE?

Hoe zit dat eigenlijk? Formeel heet het verlof bij gewichtige omstandigheden. “Gewichtige omstandigheden” zijn situaties die buiten de wil van de ouder(s)/verzorger(s) en/of de leerling liggen. Voor bepaalde omstandigheden – naast ziekte en religieuze verplichtingen – kan verlof worden verleend. Dit zijn de afspraken zoals die door het Regionaal Bureau Leerlingzaken in opdracht van de Gemeente Arnhem worden gehanteerd:

Geen verlof

Familiebezoek in het buitenland, vakantie in een goedkope periode, een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan, eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte, verlof voor één kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.

Wel verlof

Verhuizen van het gezin, gezinsuitbreiding, het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten, ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten; overlijden van bloed- of aanverwanten; viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig (huwelijks)jubileum van bloed- of aanverwanten.

Om de noodzaak van verlof aan te tonen kan bewijsmateriaal en/of een verklaring van een arts en/of andere specialisten van belang zijn.

Verlof zonder toestemming

Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de consulent Leerlingzaken wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit aan de consulent van Leerlingzaken te melden. Meer informatie: Regionaal Bureau Leerlingzaken, telefoon: 026-3775598, Eusebiussingel 53 6802 EG Arnhem, www.rblmidden-gelre.nl

Vakantieverlof buiten de schoolvakanties

Verlof voor vakantie buiten de schoolvakanties is niet mogelijk, tenzij de ouder(s)/verzorger(s) een beroep uitoefenen waardoor het echt onmogelijk is om een gezinsvakantie te vieren in een van de schoolvakanties. Omschreven is dat ouder(s)/verzorger(s) in dat geval het recht hebben om eenmaal per jaar een gezinsvakantie te vieren gedurende tien schooldagen. Verlof mag niet plaatsvinden in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar. Met de Arnhemse scholen is afgesproken dat alle verzuim in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar gemeld worden aan het Regionaal Bureau Leerlingzaken.

De directeur van de school beslist over een verzoek om vakantieverlof voor ten hoogste tien schooldagen. Bij verlofaanvragen voor meer dan tien schooldagen, beslist de consulent Leerlingzaken.

Zijn ouder(s) en kind(eren) ondanks een negatief besluit toch met verlof gegaan, dan moet door de directeur de consulent Leerlingzaken op de hoogte brengen met een ‘melding vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim’. De consulenten Leerlingzaken zijn altijd bereid om mee te denken en advies te geven.