GELDZAKEN & VERZEKERINGEN

Sponsoring

We onderschrijven het convenant over sponsoring in het primair en voortgezet onderwijs. De inhoud van het convenant is te vinden op www.debasisfluvius.nl – Convenant sponsoring.

Vrijwillige ouderbijdrage

Om extra activiteiten te kunnen organiseren, vragen wij jaarlijks een ouderbijdrage, voor dit schooljaar €30,00 per kind. Wettelijk gezien is de gevraagde bijdrage vrijwillig. Maar de activiteiten waar dit geld voor nodig is kunnen pas doorgaan als er geld voor is. In het najaar krijgen alle ouder(s)/verzorger(s) het verzoek om de bijdrage te voldoen te storten op rekening: IBAN: NL25 INGB 0006 5753 94 t.n.v. stichting beheer oudergelden Toermalijn.

Er is een mogelijkheid gespreid te betalen. Ouders met een Gelrepas worden vrijgesteld van betaling. Alle ouderbijdragen worden beheerd door de penningmeester van de stichting, die daarover verantwoording aflegt aan de medezeggenschapsraad. De penningmeester is te bereiken via penningoc.toermalijn@debasisfluvius.nl.

Oud-papieractie

Een bron van extra inkomsten voor de school is de oud-papieractie. Dit wordt georganiseerd door de scholen in de Laar. De totale opbrengst wordt verdeeld. Dat levert de school per jaar veel geld op wat wordt gebruikt om wat extra’s te kunnen doen voor de leerlingen. We vragen ouder(s)/verzorger(s) om mee te helpen met het ophalen van het oud-papier in De Laar-West. De deelnemende ouder(s)/verzorger(s) vinden het niet alleen een intensieve klus, maar ervaren ook voldoening, saamhorigheid en het gevoel iets voor de school te kunnen betekenen. De vaste ophaalavond is de derde donderdag van de maand. De gemeente Arnhem levert enkele perswagens met chauffeurs. De ouder(s)/verzorger(s) lopen achter de wagen en ledigen de containers. Als u mee wilt doen dan kunt u zich opgeven bij de contactpersoon. De naam en het telefoonnummer van de oud-papier-coördinator staan in de schoolgidsbijlage vermeld.

W.A.-verzekering en inzittendenverzekering

De W.A.-verzekering is een door het schoolbestuur collectief afgesloten verzekering. Deze dekt schades die veroorzaakt zijn door verwijtbare fouten waarvoor het bestuur of de school aansprakelijk kunnen worden gesteld. Dit gaat om bijvoorbeeld schade aan een broek door een kapotte stoel op school of schade door een ongeval dat veroorzaakt is door een defect speeltoestel. Schades die niet het gevolg zijn van een onrechtmatig handelen worden niet vergoed (bijv. als een bril wordt beschadigd doordat er een bal tegenaan komt). De school is ook niet aansprakelijk voor schade door onrechtmatig gedrag van leerlingen. Voor deze schade zijn de ouder(s)/verzorger(s) zelf aansprakelijk. Als bij het spelen op het plein een leerling de bril van een andere leerling beschadigt, zal de schoolverzekering niet uitkeren. Er zal dan verwezen worden naar de WA-verzekering van de ouder(s)/verzorger(s) van de veroorzaker. Verloren spullen, als jassen, gymkleding, bril, geld, sieraden, rolschaatsen, fiets enz., vallen niet onder de verzekering. Bij het rijden van kinderen is een inzittendenverzekering verplicht. Daarnaast moet elk kind de veiligheidsgordel gebruiken of als dit van toepassing is, een autozitje gebruiken.