KLACHTEN & INSPECTIE

Schorsen en verwijderen

Schorsen betekent dat een leerling tijdelijk niet op school mag komen. Dit gebeurt dan om een oplossing te vinden na ernstig wangedrag van een leerling of ouder(s)/verzorger(s). Het gaat om serieuze zaken als mishandeling, diefstal of het herhaald negeren van een schoolregel. Hiervoor is een protocol opgesteld. Dat is te vinden op de website: www.debasisfluvius.nl doorklikken naar: Wij zijn DeBasisFluvius- protocollen en regelingen.

Klachtenprocedure

Het kan gebeuren dat u over bepaalde zaken het niet eens bent en een klacht daarover wilt indienen. Vragen, opmerkingen en klachten helpen ons de kwaliteit van de organisatie en het onderwijs continue te verbeteren. Aarzelt u daarom niet om over problemen en mis(ver)standen in een vroeg stadium op de juiste plek te communiceren. We proberen zo’n klacht dan het liefst met u samen binnen de school op te lossen. Hiervoor is door onze school een klachtenprocedure opgesteld. Zie de website: www.debasisfluvius.nl -klachtenprocedure

Als u een probleem of klacht hebt, gaat u dan allereerst naar de leerkracht bij wie uw kind in de klas zit. Wanneer u er samen niet uitkomt, dan kunt u altijd nog bij de directie terecht. Is uw klacht van onderwijskundige aard, dan kunt u daarmee naar de intern begeleider (ib-er) gaan en ook hier geldt: komt u er samen niet uit, ook dan kunt u bij de directie terecht. Mocht na overleg met de directeur uw klacht niet goed opgelost zijn, dan kunt u afhankelijk van de aard van de klacht, terecht bij de Medezeggenschapsraad. Soms kan de klacht ook daarna niet volledig opgelost worden. U kunt dan de vertrouwenspersoon van de Toermalijn raadplegen. Dit is de intern begeleider, die u met een vertrouwenspersoon van Stichting Fluvius in contact kan brengen om u zo met uw klacht verder te helpen.

Vertrouwenspersoon Toermalijn

  • locatie Brabantweg: Marianne de Koning (intern begeleider)
  • locatie Venlosingel: Astrid van Veldhuizen

Vertrouwenspersonen Stichting Fluvius

VBKO (bureau landelijke klachtencommissie en kringenrechtspraak), postbus 82158, 2508 ED Den Haag, 070 – 3925508.

Vertrouwensinspecteur

Binnen de Inspectie van het Onderwijs heeft een klein team van inspecteurs naast hun toezichthoudende taak een bijzondere taak: zij zijn vertrouwensinspecteur (VI). Dit is een meldpunt voor klachtmeldingen als seksueel misbruik, (seksuele) intimidatie, fysiek en psychisch geweld, grove pesterijen, discriminatie, onverdraagzaamheid, enzovoorts. De vertrouwensinspecteurs zijn alle werkdagen tijdens kantooruren (08.00 – 17.00 uur) bereikbaar op het nummer: 0900 – 111 3 111 (lokaal tarief).

Inspectie

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs. Dit vindt plaats op drie niveaus: toezicht op individuele scholen en instellingen; rapportages over thema’s in het onderwijs; toezicht op het niveau van het stelsel. De inspectie bewaakt de kwaliteit van het onderwijs op individuele scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Zij stelt zich regelmatig op de hoogte hoe het er voorstaat in de praktijk van het onderwijs. Ook stimuleert de inspectie het verder ontwikkelen van het kwalitatief onderwijs op school door schoolbezoeken af te leggen, te spreken met schooldirecties en -teams en door te rapporteren en adviseren aan de minister van onderwijs. We voldoen aan het basisarrangement zoals dat door Inspectie is vastgesteld.