Ons bestuur

Onze school is onderdeel van schoolbestuur DeBasisFluvius. Binnen Arnhem hebben de besturen De Basis en Fluvius gezamenlijk een missie ontwikkeld voor het onderwijs aan de kinderen uit de gemeentes Arnhem en Renkum. Wij gaan voor het beste onderwijs voor ieder kind in Arnhem en Renkum, zoveel mogelijk in de wijk waar het kind woont. Iedere school heeft een eigen visie hoe zij dit vormgeven in hun wijk.

Op 40 locaties doen 34 scholen, 34 directeuren, 800 leerkrachten, 2 bestuurders, 1 Shared Service Center met 29 medewerkers samen het beste voor ieder kind. Voor alle 9.246 kinderen in het primair onderwijs, openbaar, bijzonder en interconfessioneel, in alle wijken. Ons motto is:

Samen voor ieder kind

Alle scholen en het bestuur worden door de Inspectie van het Onderwijs gecontroleerd op de kwaliteit van het onderwijs en de kwaliteit van besturen. Het College van Bestuur is eindverantwoordelijk. De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op de organisatie in het algemeen en het college van bestuur in het bijzonder. De GMR-en gaan een nauwe samenwerking aan.

Over het algemeen zult u niet veel te maken hebben met het College van Bestuur of de Raad van Toezicht. Het directe aanspreekpunt voor u als ouder is de directeur van de school en de leerkracht van de groep waarin uw kind zit.

Door te kiezen voor een school die hoort bij DeBasisFluvius heeft u gekozen voor kwalitatief goed onderwijs. Zowel in pedagogisch als in didactisch opzicht. De besturen stimuleren en ondersteunen de scholen om ervoor te zorgen dat zij opbrengstgericht werken op alle vak- en vormingsgebieden. Goed onderwijs leidt er toe dat kinderen over kennis en vaardigheden beschikken, sociaal competent zijn, plezier in leren hebben en in staat zijn om actief burgerschap in woord en daad vorm te geven.

Onze scholen staan open voor ieder kind. We gaan op een respectvolle manier met elkaar om en er is ruimte voor een eigen identiteit. Dat geldt voor onze kinderen, hun ouders/verzorgers en voor onze medewerkers. Onze scholen en het onderwijs dat zij bieden, verschillen van elkaar. Dat vinden wij belangrijk, omdat onze scholen zich aansluiten bij dat wat de omgeving van hen vraagt. Samen zorgen zij voor meer diversiteit aan onderwijs in de wijk. Ons onderwijs stimuleert burgerschap en zelfredzaamheid, eigenaarschap, samenwerken, ICT-vaardigheden en leren van en met elkaar om zo kansengelijkheid voor ieder kind te realiseren en hen voorbereiden op de toekomst.

Meer informatie is te vinden op www.debasisfluvius.nl.

Bestuur en Raad van toezicht zijn bereikbaar via info@debasisfluvius.nl

Stichting De BasisFluvius is gevestigd aan Beverweerdlaan 3, 6825 AE Arnhem, telefoon 026 – 7600900.