MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Inspraak voor ouders in de medezeggenschapsraad

Geen organisatie kan in de huidige tijd goed functioneren zonder dat alle betrokkenen hun zegje kunnen doen over het reilen en zeilen. Ook hier geldt dat we het van belang vinden om samen met ouders continue af te stemmen wat we doen op de Toermalijn. Dit alles in het belang van het kind. Daarom kennen we een wettelijk voorgeschreven inspraakorgaan, de zogenoemde medezeggenschapsraad (MR), die rechtstreeks wordt gekozen door personeel en ouders.

Wijzigingen in het schoolbeleid worden pas genomen nadat de directie de medezeggenschapsraad om advies of instemming heeft gevraagd. De raad kan ook ongevraagd advies geven. De bevoegdheden van de medezeggenschapsraad zijn vastgelegd in een reglement dat ter inzage ligt bij de secretaris van de raad. We streven een open klimaat na en als het niet over personen gaat, zijn de vergaderingen openbaar. De vergaderingen worden aangekondigd in de maandkalender en staan in de  jaarkalender.

De leden van de medezeggenschapsraad zijn:

 

E-mail medezeggenschapraad: mr-toermalijn@outlook.com