ONZE ORGANISATIE

De directie en het kernteam


De interim directeur is afwisselend op een van de locaties aanwezig. Locatieleider op de Brabantweg is Lotte Griess. Op de locatie Venlosingel is Caroline Vermeer de locatieleider. Wanneer ouder(s) of verzorger(s) dringend iets willen bespreken kunnen ze bij hen terecht. Wanneer het onderwerp te maken heeft met de leerkracht, dan verdient het een aanbeveling om het gesprek eerst met de leerkracht te voeren.
Het kernteam bestaat uit de directeur, de locatieleiders en de intern begeleider. Hier komen alle informatiestromen samen en wordt in hoofdlijnen besproken wat zich op de school zich voor doet, welke stappen er gezet moeten worden in het kader van kwaliteitsontwikkeling, welke knelpunten er op te lossen zijn, enzovoorts.

De leraren

De kinderen en hun ouder(s)/verzorger(s) hebben het meest met de leerkrachten te maken. Zij doen waar het op school om gaat: het passend en gericht onderwijzen van de kinderen. De manier van les gegeven is gebaseerd op de missie van de school. De leerkrachten proberen regelmatig contact te hebben met de ouder(s)/verzorger(s) over de voortgang van hun kind. Een groot deel van de teamleden werkt parttime. Voor de meeste groepen betekent dit dat twee leerkrachten samen de zorg voor de leerlingen hebben. Zij maken onderling afspraken over hun wijze van samenwerken en het overdragen en verwerken van informatie.

Onderwijsondersteunend personeel

Onze conciërge heeft een heel breed takenpakket. Hij voert diverse onderhoudsklussen uit en is verantwoordelijk voor de uitvoering van verschillende huishoudelijke en ondersteunende taken. Bovendien is hij BHV-er (BedrijfsHulpVerlener). Op maandag is er administratieve ondersteuning.

Stagiairs

De Toermalijn vindt het begeleiden van stagiairs belangrijk. In iedere groep proberen we een PABO-student te krijgen die gedurende een bepaalde periode meedraait. Afhankelijk van het studiejaar verzorgen zij ook zelfstandig lessen. De leerkracht houdt altijd de verantwoordelijkheid voor de leerling en de groep. De studenten ronden hun vierjarige Hbo-opleiding af met een LIO-stage (Leraar In Opleiding). Tijdens de duur van deze stage leiden ze de toegewezen groep geheel zelfstandig. Ook vergaderen zij mee en voeren oudergesprekken. De groepsleerkracht heeft ook in deze situatie altijd de eindverantwoording. Bij de kleutergroepen lopen ook klassenassistenten-in-opleiding mee. Over hun studieopdrachten en andere werkzaamheden overleggen ze met de leerkracht.

Vervangingsprotocol

Voor het vervangen van zieke leerkrachten kunnen wij gebruik maken van de vervangingspool van stichting de BasisFluvius. Deze pool probeert zoveel mogelijk in onze vervangingsbehoeften te voorzien. Wanneer een leerkracht uitvalt en een vervanger wordt aangewezen, zorgt de school dat de invaller geïntroduceerd wordt bij de leerlingen van de desbetreffende groep. Voor de invaller ligt een map ter beschikking waarin de meest noodzakelijke informatie over de groep staat genoteerd. Wanneer er geen invaller beschikbaar is, dan zoeken we een oplossing binnen school. Dit kan door de inzet van parttime werkende teamleden, groepsassistentes of een ouderejaars PABO-student. In de laatste twee gevallen wijzen we een groepsleerkracht van een naastgelegen lokaal aan als een toezichthoudend coach. Als het echt niet lukt om een goede oplossing te vinden, dan worden de kinderen van een groep verdeeld over de andere groepen van de locatie. In het uiterste geval krijgt de groep vrijaf, waarbij rekening wordt gehouden met het regelen van de opvang van de kinderen in de thuissituatie.

Groepen

De kleutergroepen zijn gemengde groepen met daarin kinderen van vier tot en met zes jaar. Onze ervaring heeft geleerd dat gemengde kleutergroepen goed zijn voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Hogere groepen verdelen we in jaargroepen. Dit kan mede afhankelijk van het leerlingenaantal ook een combinatiegroep zijn.

Het dagelijks werk

De kinderen werken en leren elke dag op school. Ze krijgen daarbij zoveel mogelijk respons terug over hun werk van de leerkrachten. Vanaf het begin leren we de kinderen om kritisch naar hun manier van werken en de resultaten te kijken. Vanaf groep vier kijken ze om die reden geleidelijk aan zelf hun werk na, behalve wanneer het om controle- en proeftaken gaat. Vervolgens kijkt de leerkracht of de kinderen hun werk goed hebben beoordeeld. Goede resultaten moedigen we aan door middel van een sticker, stempel, of compliment. We noteren alle resultaten in ons Leerling-Volg-Systeem (Esis).