ONZE ZORG

Leerlingvolgsysteem
Voor de kleuters gebruiken we het kleuterprogramma “Kleuterplein”. Dit programma brengt een veelheid aan ontwikkellijnen van ieder kind in beeld. Zo worden vanaf groep 1 de ontwikkelingsproblemen eerder onderkend en aangepakt. Bovendien krijgen de leerlingen vanaf groep 1 (eind)CITO toetsen op het gebied van taal en rekenen.

Vanaf groep 3 worden deze toetsen aangevuld met de toetsen spelling, lezen en  woordenschat. Vanaf groep 4 komt daar begrijpend lezen bij. Dit gebeurt volgens de toetskalender voor alle Arnhemse basisscholen. We krijgen een goed beeld van het kind door het combineren van de resultaten uit de toetsen van de CITO en de resultaten van de toetsen die bij de methoden horen. Alle toetsen en verslagen bij elkaar vormen ons leerlingvolgsysteem. Dit leerlingvolgsysteem wordt steeds meer digitaal. Behalve de toetsresultaten worden in het digitale leerlingdossier ook registraties van bijvoorbeeld de oudergesprekken vastgelegd. Een paar keer per jaar bespreekt de leerkracht de  kinderen van de groep met de interne begeleider (IB-er). Hierbij wordt onder meer vastgesteld wat een leerling aan extra zorg nodig heeft. Ook bij de overdracht, van elkaar opvolgende klassen, wordt ieder kind door de betreffende leerkrachten besproken.

Individuele onderwijszorg
De doelstelling van de leerkracht in de groep is het onderwijs zoveel mogelijk aan te passen aan de individuele leerling. Wanneer blijkt dat een leerling extra hulp of aandacht nodig heeft, dan vermelden we dat  in een didactisch/pedagogisch groepsplan. Als blijkt dat een leerling een bijzondere aanpak nodig heeft, die niet aansluit op het groepsplan, ontwikkelen wij voor die leerling een individueel handelingsplan. De meeste extra hulp vindt in de klas plaats. Soms krijgt de leerling hulp buiten de klas. Ook meer-begaafde leerlingen krijgen extra aandacht. Voor aansluitende materialen kunnen wij terecht bij de orthotheek in Elst, waar een uitgebreid assortiment te leen is.

Een leerling, die problemen blijft houden met het leren of met  gedrag, bespreekt de leerkracht met de interne begeleider. Desgewenst wordt dit ook met meerdere leerkrachten besproken. Als het nodig blijkt schakelen we de schoolcontactpersoon van ons samenwerkingsverband in, voor het verkrijgen van adviezen, voor oplossingen die in de groep uitgevoerd kunnen worden of eventueel extra aandacht buiten de klas.

Groepsplan
Voor de vakken lezen, spelling, begrijpend lezen en rekenen werken we met een groepsplan. Naar aanleiding van de toets resultaten en eigen bevindingen wordt bepaald hoe de leerkracht(en) het vak gaat aanbieden. De leerlingen worden om die reden verdeeld in groepen. Een groep voor de basisstof, een groep die extra aandacht nodig heeft en een plusgroep die meer aan kan. Na zo’n periode wordt geëvalueerd en volgt er een nieuwe periode. Op deze wijze willen we zo effectief mogelijk de leerlingen instructies geven en uitgaande van wat ze nodig hebben, laten werken. Zo’n groepsplan wordt door de groepsleerkracht met de interne begeleider besproken, bepaald en in uitvoering genomen.

Contact tussen ouder(s) en leerkracht
Het contact tussen leerkracht en ouder(s)/verzorger(s) vinden wij belangrijk.
Daarom houden we drie keer per jaar spreekuuravonden (zie jaarkalender voor data).
De aankondiging vindt plaats in de maandkalender, de uitnodiging volgt middels digiDUIF. Iedere ouder kan zelf op tijden intekenen voor een gesprek. In dat gesprek met de groepsleerkracht hoort u hoe de ontwikkelingen van uw kind op school zijn. Uiteraard zijn wij geïnteresseerd hoe de thuissituatie van de leerling is. Als er een reden is om bepaalde ontwikkelingen te bespreken, kan een gesprek ook op andere momenten plaats vinden. Bij bijzondere zorg (soms met  hulp van externe instanties) vindt er tussentijds overleg plaats.

Rapport
We werken met een map waarin gedurende de hele schooltijd de rapporten in komen. Zo is er na 8 jaar een compleet overzicht van de hele basisschoolperiode van de leerling. De kleuters van groep 1 en 2 krijgen één keer een rapport aan het eind van het schooljaar. Vanaf groep 3 krijgen leerlingen twee keer een rapport: eind januari/begin februari en aan het eind van het schooljaar. De leerkracht geeft in dit digitaal gemaakte rapport aan hoe de leerling presteert op het genoemde onderdeel. Zijn er specifieke opmerkingen, dan wordt er door de leerkracht een notitie bij geschreven. Per jaar worden er ook twee tekeningen die door het kind zelf gemaakt zijn bijgevoegd.

Herfstkinderen / versneld doorlopen
Kinderen kunnen van groep 2 naar groep 3 in het jaar dat ze zes jaar worden behalve als
hun ontwikkeling dat niet toelaat. Als we twijfels hebben over de totale ontwikkeling, dan worden er tijdig extra observaties uitgevoerd om te beoordelen of het kind na de zomer naar groep 3 kan. Daarbij wordt onderzocht of het kind het hele programma in groep 3 goed aan kan en er bij gebaat is om toch door te stromen. Blijkt dit na observatie niet het geval, dan overlegt de leerkracht met de ouders om tot een besluit te komen. De school en de ouder(s)/ verzorger(s) moeten er samen van overtuigd zijn wat de beste keuze voor de leerling is. Dezelfde procedure geldt ook in de andere jaren voor kinderen, in geval de leerkracht twijfelt aan het (vanzelfsprekend) doorstromen naar de volgende groep. Ook dan wordt op tijd extra geobserveerd en worden zo nodig aanvullende testen gedaan. De leerkracht informeert de
ouder(s)/verzorger(s) tijdig over zijn/haar bevindingen en probeert in goed overleg met collega’s en ouder(s)/verzorger(s) tot de beste keus voor het kind te komen. In alle gevallen ligt de eindbeslissing bij de directeur.

Keuze vervolgschool
De overstap van onze leerlingen naar het Voortgezet Onderwijs bereiden wij zorgvuldig voor. Regelmatig wordt hier in de klas aandacht aan besteed. In november/december wordt door de gezamenlijke Voortgezet Onderwijsscholen een voorlichtingsavond op één van de VO-scholen gegeven. Daar is een onderwijsmarkt, waarbij de VO-scholen zich presenteren. In januari bezoeken we met de kinderen ook een paar van die scholen. De VO-scholen organiseren daarnaast ook hun eigen informatiedagen.

Nu de CITO-eindtoets naar april verplaatst is, zijn er spreekuuravonden alwaar u met de leerkracht de verschillende wensen en mogelijkheden van uw kind kunt bespreken, voordat een definitieve keuze wordt bepaald. Het advies van de leerkracht is nu voldoende voor het VO. U kunt uw kind zelf aanmelden bij de school van uw keuze. De school stuurt een digitaal dossier (OSO) naar de door u uitgekozen school. Indien nodig lichten we ons advies mondeling toe bij de brugklascoördinatoren van de gekozen VO-school.

Onze uitstroom
De kwaliteit van een school is veel meer dan een gemiddelde van een enkele toetsscore. De doelstelling van de school is dat wij het beste uit onze leerlingen willen halen. Dat we de leerlingen helpen zich goed te ontwikkelen op vakken als rekenen, taal en wereldoriëntatie, maar ook op gebieden als zelfstandigheid, samenwerken, lichamelijke/motorische  en sociale vaardigheden.
We willen zorgen voor een veilig klimaat op school, waarin iedere leerling zich binnen zijn eigen mogelijkheden en met zijn eigen talenten zich kan ontwikkelen. Dit telt voor ons het meest. We zijn trots op al onze leerlingen, ongeacht een Cito-eindscore 520 of van 550. Als die score maar bij de ontwikkeling van de leerling past.