passend onderwijs

Eerste aanmelding

Onze school heeft als taak voor iedere leerling een zoveel mogelijk afgestemd onderwijsaanbod te realiseren. In de wet passend onderwijs is opgenomen dat ouders hun kind schriftelijk bij de school van voorkeur aanmelden. Scholen moeten ouders vragen of ze hun kind al eerder bij een andere school hebben aangemeld. Dat doen wij dus ook. De schriftelijke aanmelding betekent in de praktijk dat ouders een aanmeldformulier van de school invullen en ondertekenen. Dit moet minimaal 10 weken voordat het kind 4 jaar wordt. Ouders hebben informatieplicht. Tijdens het kennismakingsgesprek wordt door de directeur gevraagd, of u denkt dat uw kind specifieke onderwijsbehoeften nodig zal hebben?
Na inschrijving ontvangt u van de kleuterleerkracht van uw kind een korte intake vragenlijst. Door het invullen van deze lijst informeert u ons over de ontwikkeling van uw kind. Deze informatie  is voor de school belangrijk, zodat we kunnen bespreken hoe gaan we samenwerken, welke begeleiding uw kind misschien extra nodig heeft én of wij die als school kunnen bieden. Deze intakevragenlijst wordt met leerkracht en ouders besproken.  Het aanmeldingsformulier, de intake, eventueel aangevuld met informatie van een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal, zijn een belangrijke basis voor de school om vast te stellen of uw kind extra ondersteuning nodig heeft.

Bij aanmelding stelt de school zich de volgende vragen:
a. wat is nodig om de leerling op de school te laten functioneren?
b. welke mogelijkheden ziet de school?
c. is de school in staat de begeleiding te bieden?

Voordat de school overgaat tot de toelating van een leerling met een ondersteuningsbehoefte dient een zorgvuldige afweging plaats te vinden tussen wat de leerling nodig heeft en wat de school kan bieden.
De school kent ook haar onmogelijkheden in het begeleiden van kinderen:

 1. Een zodanige verstoring van rust en veiligheid binnen de groep, dat het leerproces wordt belemmerd.
 2. In de verhouding tussen verzorging/behandeling en het onderwijsaanbod dient het onderwijs te prevaleren.
 3. Als specifiek medisch handelen van de leerkracht vereist is, waar de leerkrachten niet de kennis en vaardigheden voor hebben.
 4. Als de mate van complexiteit van problemen terugkerende handelingsverlegenheid veroorzaakt/zal veroorzaken (bijv. psychiatrie, ernstiger gedragsproblemen, lichamelijke handicaps of een combinatie daarvan).
 5. Als het welbevinden van het kind zelf of de veiligheid en het welbevinden van anderen in het geding is.
 6. Als het kind onvoldoende tot verdere ontwikkeling komt.
 7. Als frequente specifieke deskundigheid nodig is, die wij als school niet kunnen bieden.
 8. Als de begeleidingstijd voor het kind niet haalbaar is binnen een klassikaal onderwijssysteem

Een plaatsing in het regulier basisonderwijs moet de leerling optimale ontwikkelingskansen bieden. Hoewel onze school het als haar taak ziet in voldoende mate af te stemmen op de onderwijsbehoeften, kan de ontwikkeling van sommige kinderen beter begeleid worden door een speciale school voor basisonderwijs of een school voor speciaal onderwijs.
Om tot een zorgvuldige afweging te komen past het  SWV PassendWijs de volgende stappen toe:

Aanmelding
Aanmelden  van een nieuwe leerling door de ouders/verzorgers, na een kennismakingsgesprek met de directie van de school, door het invullen van:

 1. Inschrijfformulier
 2. Aanmeldingsformulier basisschool (Passend Wijs)
 3. Ouderverklaring vaststelling leerlingengewicht

Ouders vullen tijdens  de wenperiode een vragenlijst in over hun kind.

Toelichting op de procedure
De volgende stappen worden gezet als de school twijfelt of ze de begeleiding kan bieden: 

1. Informatie verzamelen
Schriftelijk informatie opvragen bij ouders/verzorgers en relevante instellingen.
Ouders hebben informatieplicht.
De school neemt een beslissing over de toelating binnen 6 weken. Deze termijn kan
eventueel verlengd worden met nog eens 4 weken.
Op grond van de informatie maakt de school een afweging wel of niet plaatsen.

2. Afweging
Als de school twijfelt kan een deskundige geconsulteerd worden of  vindt een bespreking in het zorgteam plaats. Er wordt onderzocht wat de leerling, de leerkracht en de ouders nodig hebben om de begeleiding te bieden.
De school kan extra ondersteuning (een zogenaamd arrangement) inzetten om de begeleiding vorm te geven. De school stelt dan een ontwikkelingsperspectief op.
Het kan voorkomen dat de school nog geen beslissing over plaatsing kan nemen en vindt dat onderzoek noodzakelijk is om de vragen die de school nog heeft te beantwoorden.
Ouders wordt dan om toestemming gevraagd en worden geïnformeerd over de vragen
die er nog zijn en worden uitgenodigd bij de bespreking in het zorgteam.
Termijn: als de periode van 6 weken na aanmelding door ouders is verstreken, krijgen ouders een brief waarin staat dat de termijn met 4 weken wordt verlengd, de reden wordt dan ook genoemd.
Mocht de school na 10 weken nog niet tot een besluit tot plaatsing zijn gekomen dan schrijft de school tijdelijk in.

3. Besluitvorming
Op basis van de informatie en de eventuele onderzoeken wordt een besluit over toelating genomen. Dit besluit wordt in het Zorgteam genomen.
Mogelijkheid 1: plaatsing is toch haalbaar zonder extra ondersteuning (school schrijft in)
Mogelijkheid 2: plaatsing is haalbaar met extra ondersteuning. De school zet extra ondersteuning in.
Mogelijkheid 3: plaatsing is niet haalbaar.
Bij alle genoemde mogelijkheden worden ouders betrokken.

4. Vervolg bij niet plaatsen
Als de school de leerling de extra ondersteuning niet kan bieden, gaat de school een passende nderwijsplek op een andere school zoeken. Dat kan een reguliere school zijn, een school voor speciaal basisonderwijs of een school voor speciaal onderwijs. Belangrijk is dat een goede balans wordt gevonden tussen  de extra ondersteuning die het kind nodig heeft, de wensen van ouders en de mogelijkheden van scholen.
Als het gaat om een (tijdelijke) plaatsing binnen een speciale school voor basisonderwijs of een school voor speciaal onderwijs, dan vraagt het bevoegd gezag van de school een toelaatbaarheidsverklaring aan (TLV). Als het samenwerkingsverband geen TLV afgeeft, gaat de school op zoek naar een andere passende plek voor het kind.

Als ouders het niet eens zijn met de genomen beslissing:
Ouders kunnen bezwaar aantekenen bij het bevoegd gezag van de school of de geschillen-commissie (contactinformatie vermelden).

Waar kunt u verder informatie vinden:
Alle afspraken over  extra ondersteuning in de vorm van arrangementen dan wel een toelaatbaarheidsverklaring voor een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs, vindt u terug in het ondersteuningsplan en de jaarplanning-werkagenda van het Samenwerkingsverband PassendWijs: www.swv-passendwijs.nl

Hier vindt u onze Schoolondersteuningsprofielen.

 

Samenwerkingsverband Passend Wijs
Samen met andere scholen vormen we het Samenwerkingsverband Passend Wijs. In samenspraak met de schoolcontactpersoon van dit samenwerkingsverband krijgen we bij onze zorg de benodigde ondersteuning van ambulante begeleiders van het verband. Het samenwerkingsverband heeft een stappenplan ontwikkeld voor de zorg van kinderen met problemen op de basisschool. Ouder(s)/verzorger(s) betrekken we natuurlijk bij de beslissingen en de hulpverlening die worden genomen en geboden naar aanleiding van de onderzoeken van deze “zorgkinderen”. School en ouder(s)/verzorger(s) dragen gezamenlijk de verantwoording voor deze hulp.

Wanneer de zorg voor de leerling buiten onze competenties en mogelijkheden vallen, dan kunnen wij het kind toch de zorg bieden die het verdient, door gebruik te maken van de bovenstaande samenwerkingsverbanden. Deze teams bestaan uit onderwijsdeskundigen, maatschappelijk werkers, orthopedagogen, enzovoort. Zo werken wij samen met, of maken onderdeel uit van o.a.:samenwerkingsverband Passend Wijs), ZAT (Zorg Advies Team) en de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL). Dit alles is beschreven in ons zorgplan en in het zorgplan van ons samenwerkingsverband. Zie het zorgplan.

Het schoolondersteuningsprofiel
Een nieuw begrip dat we gaan gebruiken nu de wet ‘Passend onderwijs’ geldt. Deze wet regelt dat kinderen die extra begeleiding nodig hebben dit ook krijgen. Voor elk kind passend onderwijs, bij voorkeur op de basisschool. Maar als het echt nodig is, kan dit ook op een school voor speciaal onderwijs of een school voor speciaal basisonderwijs.

Elke school heeft een schoolondersteuningsprofiel. In dit document kunt u lezen welke mogelijkheden een school heeft voor de kinderen die extra begeleiding nodig hebben. Deze begeleiding kan licht en tijdelijk zijn, maar ook langdurig en intensief. In het schoolonder-steuningsprofiel van onze school geven we aan wat we nu kunnen bieden en wat onze ambities voor de toekomst zijn. 

Verwijzing naar een clusterschool of aanvragen van een rugzak
Voor kinderen met een beperking of een stoornis kan een aanvraag worden ingediend voor een zogenoemd: ’arrangement”. Er is een keuze tussen 4 clusters: cluster 1 blinde of slechtziende kinderen cluster 2  dove of slechthorende kinderen of kinderen met ernstige spraak- of  taalmoeilijkheid cluster 3   kinderen met een ernstige lichamelijke en/of verstandelijke beperking of (somatisch) langdurig zieke kinderen cluster 4 kinderen met een psychische stoornis en ernstige gedragsproblemen.

Kinderen met een “arrangement”, blijven op school en krijgen daar de extra ondersteuningen en middelen van Passend Wijs. (Zie verder: brede schoolontwikkeling en passend onderwijs)

Gehandicapte leerlingen
In het kader van hun recht op keuzevrijheid en de toenemende vraag naar integratie van gehandicapte kinderen in de samenleving, kunnen ouder(s)/verzorger(s) voor het regulier basisonderwijs kiezen in plaats van voor het speciaal onderwijs. Op grond van de integratie-gedachte van kinderen met onderwijsbeperkingen hebben scholen voor het regulier basisonderwijs de opdracht om gedifferentieerd onderwijs te geven. Op deze manier kunnen zij inspelen op de onderwijsbehoeften van leerlingen met een beperking. Het recht op de vrije onderwijskeuze van ouder(s)/verzorger(s) betekent echter niet dat kinderen met een handicap automatisch op onze basisschool geplaatst kunnen worden. Hiervoor is een procedure vastgesteld met een aantal criteria die een rol spelen bij het nemen van een plaatsingsbesluit. Bij een positief besluit stelt de school een handelingsplan op. Het verloop van het verdere traject wordt in een tijdpad aangegeven. Bij een negatief besluit wordt gezocht naar een passende school.

Brede school ontwikkeling begeleiding leerlingen met rugzakje
Vanaf 2009-2010 hadden de Toermalijn, de Laarakker en de Jeroen Boschschool een gezamenlijke begeleiding voor kinderen met een leerling gebonden financiering (een rugzakje). Door de komst van Passend Wijs heeft dit nu een andere vorm gekregen. De drie scholen hebben uitgesproken graag samen de opvang van leerlingen met speciale onderwijsbehoeften te willen blijven organiseren.

Onze gezamenlijke  doelstellingen zijn nog steeds:
• Voor zo veel mogelijk leerlingen passend onderwijs nabij huis te kunnen verzorgen. Het aantal verwijzingen laag houden.
• De leerkrachten expertise geven om leerlingen met verschillende onderwijsbehoeften optimaal te kunnen begeleiden en het maximale uit elke leerling te kunnen halen.
• Elkaar niet beconcurreren op zorg, maar gezamenlijk kinderen binnen het regulier
onderwijs houden. Samen hebben we ongeveer 700 leerlingen. Om die reden wordt de zorg efficiënter en beter georganiseerd aangeboden, dan ieder voor zich afzonderlijk.

Een ambulant begeleider, met expertise op het gebied van kinderen met lichamelijke en/of gedrags problemen (vanuit de fusieorganisatie Onderwijsspecialisten/ABS de Radar)  is 1 dag per week beschikbaar voor alle drie de scholen. De intern begeleiders van de scholen bespreken  samen met de projectleider de inzet: voor scholing, coaching, en co-teaching.

Zorgplicht en informatieplicht
Onze school heeft voor uw kind zorgplicht. Dat wil zeggen dat het onze taak  is er voor te zorgen dat uw kind de ondersteuning krijgt die het nodig heeft. We zetten daartoe onze eigen én de deskundigen van PassendWijs in. En we krijgen een budget om extra hulp (bijvoorbeeld extra handen) in te zetten. Als wij als school onvoldoende kunnen bieden, zorgen wij voor een betere plek op één van de scholen in ons samenwerkingsverband. Dat kan een school voor speciaal (basis-)onderwijs zijn. Dat alles in goed overleg met u. Als we er samen niet uit komen, kunnen we een beroep doen op (onafhankelijke) onderwijsconsulenten.

Zorgplicht betekent dat wij goed op de hoogte moeten zijn van hetgeen de ontwikkeling van een kind kan stimuleren, maar ook wat kan belemmeren. In de wet staat dat de ouders informatie-plicht in deze hebben. Van oud naar nieuw, van WSNS en rugzakjes naar Passend onderwijs. De nieuwe wet is per  01-08-2014 ingegaan. Dat betekent niet dat per die datum een geheel nieuwe manier van werken is gestart. Schoolbesturen hebben bijvoorbeeld verplichtingen aan personeel, dat bekostigd werd met geld van WSNS en de rugzakjes. Dit is op zich niet erg, want deze collega’s brengen veel deskundigheid mee. Maar we willen er naar toe dat passend onderwijs veel meer ín de school, ín de klas komt. Het kan nu gebeuren dat we wel de expertise, maar niet de extra handen hebben. Het kind moet niet naar de plek waar de extra handen zijn, de extra handen moeten naar het kind. Die verandering kost tijd. In ons nieuwe samenwerkingsverband PassendWijs is afgesproken dat er 2 overgangsjaren komen. Twee jaar om te bouwen aan passend onderwijs. Dat betekent dat het schoolondersteuningsprofiel regelmatig geactualiseerd wordt. Daarbij zullen we de medezeggenschapsraad (MR) om advies vragen. Officieel moet het schoolondersteuningsprofiel 1 maal per 4 jaar vastgesteld worden en is een onderdeel van de schoolgids. Gelet op de uitgebreidheid kiezen we voor een bijlage die ook op de website van onze school staat.

Handelingsgericht werken
Passend onderwijs en handelingsgericht werken gaan hand in hand. We willen dat kinderen leren, zich ontwikkelen. Daarom formuleren we doelstellingen voor de lange en korte termijn. Voor elk kind leggen we vast welke ondersteuning de leerkracht moet bieden om het doel te bereiken. Daarbij gaat de leerkracht uit van de onderwijsbehoeften van het kind. Deze verschillen. Het ene kind heeft bijvoorbeeld meer leertijd nodig dan een klasgenootje om dezelfde doelstelling te bereiken.

De kwaliteit van handelingsgericht werken
We werken hier al een aantal jaren aan door de 1-zorgroute te volgen. Deze route heeft ons geleerd nog beter handelingsgericht en planmatig te werken. Daarmee wordt het rendement van ons onderwijs voor alle kinderen verbeterd. Daarbij is extra aandacht voor de kinderen die intensievere begeleiding nodig hebben. Dankzij de 1-zorgroute zijn we goed op weg en hebben we een basisarrangement van de inspectie gekregen. Maar we blijven werken aan verbetering. Dat betekent dat we ook in de komende jaren:
*nog beter willen worden in het benoemen van de onderwijsbehoeften van de kinderen, zodat de leerkracht efficiëntere ondersteuning kan bieden
*bij de plaatsing op school al met u gaan nadenken over de ondersteuning die wij en u kunnen bieden om er voor te zorgen dat uw kind een ononderbroken ontwikkeling in de onderbouw door maakt. We willen pro-actief werken, voorkomen dat ontwikkeling stagneert. Als kinderen meer tijd of meer ondersteuning nodig heeft, krijgen ze dit ook.
*in groep 4 gaan nadenken over de stap naar het voortgezet onderwijs. Dat klinkt misschien wat overdreven, maar we moeten ons wel realiseren dat na groep 4 de helft van de basisschoolperiode er al op zit. We willen op tijd beginnen met de vraag te stellen, welk niveau streven we na? We hebben de instrumenten in huis (ons leerlingvolgsysteem) om op basis van de toetsresultaten te voorspellen. Hoe ouder het kind wordt, des te betrouwbaarder het beeld. Maar dat is kinderen volgen. We willen pro-actief werken, wat willen we bereiken, wat moet het kind aan kennis en vaardigheden in huis hebben en welke ondersteuning moeten we bieden. Dat overleggen we met u en –in toenemende mate- ook met het kind. We noemen dit het werken met een uitstroomperspectief.
*alle medewerkers in onze school in de gelegenheid stellen hun persoonlijke kwaliteit in beeld te brengen om vervolgens gericht te werken aan hun ontwikkeling.

Sociale veiligheid
We hebben stellig de indruk dat onze kinderen zich veilig voelen op onze school. Maar weten we zeker dat dit geldt voor alle kinderen? Hoe komen we daar achter? Dan moeten we leerkrachten, ouders en kinderen op  bevragen. Dat gebeurt o.a. in Scol, ons volgsysteem voor sociaal- emotionele ontwikkeling, tijdens oudergesprekken en bij de ouderklankbord avonden.

Zorgteam 
Soms is het nodig om met meer mensen na te denken over de ondersteuning die de leerkracht nodig heeft. Onze IB-er organiseert daarvoor  bijeenkomsten van het zorgteam (ZT). Zes keer
per jaar komt het zorgteam van de Toermalijn bij elkaar. Hierin worden leerlingen, die extra zorg nodig hebben, besproken. Deze team bestaat uit de schoolcontactpersoon tevens psycholoog, leerkracht, wijkcoach, schoolverpleegkundige, directeur en intern begeleider. Ouders zijn als ervaringsdeskundigen welkom in dit team. De aanwezigheid van de ouders van het kind dat besproken wordt, wordt zeer op prijs gesteld. Doel van een zorgteambespreking is de leerkracht en/of de ouders te helpen bij het realiseren van passend onderwijs of een passende opvoeding.

De extra ondersteuning
De meeste kinderen op onze school kunnen we helpen dankzij de basisondersteuning. Er zijn ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Door de invoering van passend onderwijs verandert hier het meest. Het persoonsgebonden budget (het rugzakje) bestaat niet meer. Het geld dat daarvoor beschikbaar was, wordt nu anders ingezet. Het geld gaat naar ons samenwerkingsverband PassendWijs en PassendWijs geeft het weer door aan de besturen / de scholen.

Bij de inzet van deze middelen gaan we ook hier steeds meer kijken naar wat het kind (en de leerkracht) nodig heeft en niet meer naar wat er met het kind aan de hand is. Natuurlijk is het wel zo dat een ‘diagnose’ ons kan helpen om vast te stellen wat dit betekent voor de begeleiding

Veranderingen
We hebben kinderen op school die een zogenaamd rugzakje hadden. Deze kinderen blijven we natuurlijk ondersteunen. De ondersteuning door ambulant begeleiders van het speciaal onderwijs blijft ook. We spreken niet meer van rugzak-begeleiding, maar van een arrangement. Het is niet meer persoonsgebonden. In een arrangement proberen we soms ook kinderen die vergelijkbare ondersteuning nodig hebben te clusteren, zodat we op hetzelfde moment dezelfde begeleiding kunnen bieden. Deze andere manier van werken is voor ons een leerproces. We gaan samen met de andere basisscholen ‘ leren arrangeren’, zonder de kinderen die nu extra ondersteuning nodig hebben te kort te doen.

Een aantal kinderen krijgt dus een arrangement. Het kan betekenen -het hoeft niet altijd zo te zijn- dat deze kinderen voor een of meer vakgebieden een eigen  leerlijn in een aangepast tempo volgen. Dat kan op termijn consequenties voor het uitstroomperspectief (het niveau voor de aansluiting op het vervolgonderwijs) hebben. We willen voorkomen dat door het volgen van een eigen leerlijn het kind gaat onderpresteren. Vandaar dat we voor deze kinderen niet meer spreken van een uitstroomperspectief, maar van een ontwikkelingsperspectief. Een ontwikkelingsperspectief is een waarborg voor nog meer zorgvuldigheid: (Extra) onderzoeken en extra begeleiding, zodat we aan het eind van de basisschoolperiode kunnen vaststellen dat we een optimaal rendement van het onderwijs behaald hebben. Een ontwikkelingsperspectief wordt in goed overleg met u opgesteld. Als u niet kunt instemmen, kunnen we een beroep doen op onderwijsconsulenten die door de overheid zijn aangesteld om te bemiddelen.

Het blijft mogelijk dat we vaststellen dat een school voor speciaal onderwijs of speciaal basisonderwijs een betere plek is voor uw kind. Dan vragen we onze orthopedagoog / psycholoog om samen met een tweede deskundige van PassendWijs een toelaatbaarheids-verklaring (TLV) voor één van deze scholen af te geven.  Onze IB-er helpt u dan verder met het regelen van de plaatsing.

Kinderen voor wie horen en communiceren niet vanzelfsprekend is, kunnen soms ook basisonderwijs op onze school krijgen. We vragen dan samen met u ondersteuning aan bij Kentalis, de specialist op dit gebied. Samen met Kentalis stellen ouders en school vast wat de beste plek is, op onze school met begeleiding of een school voor speciaal onderwijs.

Voor kinderen met een visuele beperking kunnen we een arrangement aanvragen bij Visio, het expertisecentrum voor blinde en slechtziende mensen. Ook hier geldt dat ouders, school en de deskundigen samen op zoek gaan naar de beste onderwijsplek.

Op onze beide  locaties hebben we  onze voormalige intern begeleider in dienst om leerlingen die extra zorg behoeven te begeleiden.

Een ambitie van ons is de samenwerking met andere scholen in ons samenwerkingsverband/ onze Brede Scholen  te intensiveren om elkaars deskundigheid te benutten. Maar ook om samen arrangementen te kunnen bieden. We onderzoeken ook of we kunnen samenwerken met hulpverleners buiten PassendWijs. We werken o.a. al samen met: fysiotherapiepraktijk van Gils,  logopediepraktijken, bureau Rigtering, Intraverte, begeleiding van dyslexie en ontwikkelingsstoornissen: RID en Marant. Op onze school in de Laar West  wordt logopedie en begeleiding door Intraverte gegeven onder schooltijd aan de kinderen, die dit nodig hebben. Op de locatie in de Laar-Oost wordt logopedie en fysiotherapie gegeven.

Doel van alle samenwerking is uiteindelijk om kinderen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek op onze school te bieden. We willen in toenemende mate de ondersteuning naar het kind brengen en niet het kind naar de plek waar de ondersteuning is. En dat alles met een voor dit kind passend perspectief.
Tevens kunnen ouders/verzorgers  gebruik kunnen maken van de deskundigheid van organisaties die ouders en kinderen helpen bij de opvoeding. Ook op dit gebied zijn veranderingen. Sinds 01-01-2015 valt  deze ondersteuning onder de regie van de gemeente. Ons samenwerkingsverband PassendWijs overlegt met de gemeenten wat samenwerking voor elkaar en vooral voor ouders en kinderen kan betekenen. Als we komen tot afspraken, nemen we deze op in dit schoolondersteuningsprofiel.

Informatie over PassendWijs: www.swv-passendwijs.nl
Informatie over onderwijsconsulenten: www.onderwijsconsulenten.nl

Informatie over plaatsingsmogelijkheden van een kind dat extra ondersteuning nodig heeft? Maak een afspraak met onze directeur.

Wijkcoach
Zo doen we het in Arnhem…
Per 1 januari 2015 doen we het zo in Arnhem. Wat is dan zo?

Arnhem is onderverdeeld in wijken en iedere wijk heeft een team van wijkcoaches. Het wijkteam geeft professionele steun en advies over zorg, opvoeden en opgroeien, werk en inkomen. Aan iedere school, ook in uw wijk,  is een vaste wijkcoach verbonden.

Kitty Jansen is de contactpersoon voor de Toermalijn: “We werken samen met de intern begeleider, maar ook voor niet school gerelateerde vragen kunt u ons direct benaderen.”

Email: kitty.jansen@wijkteamsarnhem.nl

Website: www.zodoenwehetinarnhem.nl

Telefoon: 088 – 22600000

Veilig Thuis
Veilig Thuis; (Melden/advies (voorheen Algemeen meldpunt kindermishandeling)
Het AMK is per 1 januari 2015 opgegaan in een nieuwe organisatie: ‘Veilig Thuis’
Bij constatering of signalen van geestelijke of lichamelijke verwaarlozing van een kind wordt melding gemaakt bij Veilig Thuis. Ook wanneer ouder(s)/verzorger(s) geen medewerking verlenen rondom de zorgbehoefte van hun kind kan daarvan melding worden gemaakt. Ouder(s)/verzorger(s) worden van deze melding op de hoogte gesteld. Tevens kan school bij Veilig Thuis advies inwinnen bij ernstige nalatigheid van zorg rondom de leerling.

www.vooreenveiligthuis.nl
BEL GRATIS: 0800-2000 (dag en nacht, ook in het weekend)

Schoolarts en verpleegkundige
Regelmatig is er een spreekuur van Jeugdgezondheidszorg. Via de leerkracht of intern begeleider kunt u zich aanmelden. Voor informatie zie: GGD@vggm.nl.

Ziek zijn en onderwijs
Wanneer een leerling langere tijd niet naar school kan komen, bekijken we samen met de
ouder(s)/verzorger(s) hoe we het onderwijs op een passende manier kunnen voortzetten. Het is onze wettelijke plicht om voor elk kind, ook al is het ziek, te zorgen voor goed onderwijs. Wij vinden het belangrijk dat de leerling contact blijft houden met  klasgenoten en  leerkracht. De leerling moet weten en ervaren dat hij/zij ook dan meetelt en erbij hoort. Om leerachterstanden te voorkomen is het belangrijk dat het onderwijs, aangepast aan de problematiek, gecontinueerd wordt.

Schoolveiligheidsplan
Wij werken met het Schoolveiligheidsplan van de drie gezamenlijke schoolbesturen Delta, Fluvius en De Basis. Het plan is tot stand gekomen in een samenwerking tussen de schoolbesturen, de politie en Bureau Halt, in het kader (en met subsidie) van het programma VPT (Expertisecentrum Veilig Publieke Taak). Door de schoolbesturen, de gemeente Arnhem en de politie is een intentieverklaring ondertekend voor een verdere samenwerking op dit thema. Het plan bevat procedures en protocollen hoe te handelen in bepaalde situaties. Scholen zijn verplicht een schoolveiligheidsplan te hebben. De meest actuele versie staat op onze site, zie praktische informatie-links. Het is een levend document wat inhoudt dat het aan verandering onderhevig zal zijn.