ZIEK & GEZOND

Uw kind op school ziekmelden

Bij ziekte of afwezigheid dient u voor schooltijd de school in kennis te (laten) stellen. Indien mogelijk horen wij graag wat uw kind mankeert. Met de ouder(s)/verzorger(s) van kinderen die zonder opgave niet op school zijn, wordt voor tien uur contact opgenomen. Wij vragen u afspraken met de tandarts, huisarts, logopedist, orthodontist, enzovoort, zoveel mogelijk buiten de schooltijden te laten plaatsvinden.

Dieet

Als uw kind bepaalde dingen niet mag eten of drinken, horen wij dat graag. Bij traktaties ontvangt de leerkracht graag een trommeltje met alternatieven waaruit uw kind kan kiezen.

Hoofdluis

Op beide locaties hebben we een hoofdluiscontrolegroep. De speciaal geïnstrueerde ouder(s)/verzorger(s) controleren alle kinderen een aantal keer per jaar. Als er hoofdluis is geconstateerd dan krijgt u daar via de leerkracht bericht van. Ook hangt er dan bij het klaslokaal een mededeling dat er hoofdluis in de klas geconstateerd is.

Rookverbod

Door het rookverbod in openbare gebouwen zijn beide locaties rookvrij. Ook bij vergaderingen, informatieavonden en andere activiteiten mag er in school niet gerookt worden.

Andere organisaties jeugdgezondheidszorg (JGZ)

Jeugdgezondheidszorg is een taak van de GGD van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden en screent alle kinderen in het jaar dat ze 6 worden en in het jaar dat ze 11 worden. De doktersassistenten voeren standaard onderzoeken uit, waarbij u zelf niet bij aanwezig hoeft te zijn. Voorafgaand aan deze screening ontvangt u twee vragenlijsten. Met uw antwoorden wordt een inschatting gemaakt van de gezondheidssituatie en het welzijn van uw kind. Ook kunt u uw eigen vragen stellen via dit formulier. Aan de leerkracht wordt ook gevraagd om in overleg met u, bijzondere aandachtspunten voorafgaand aan de screening, door te geven.

De screening omvat:

  • 5/6 jarigen: lengte, gewicht, oren, ogen, motoriek;
  • 10/11 jarigen: lengte en gewicht; oren en ogen, op aanvraag van ouders of leerkracht;

Naar aanleiding van de uitkomsten van de screening en de door u ingevulde vragenlijsten kunnen u en/of uw kind worden uitgenodigd voor een gesprek en/of vervolgonderzoek door een jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Samen met ouders en kind wordt bekeken hoe vragen en problemen kunnen worden opgelost. Zo kan de JGZ advies geven, maar ook doorverwijzen naar iemand die u verder kan helpen. In het basisonderwijs is dit onderzoek in het bijzijn van de ouder.

Informatie en Advies

Op de website: www.vggm.nl/ggd/jeugdgezondheidszorg vindt u onder andere folders over opvoeden en opgroeien en over gezondheidsproblemen. Hebt u vragen dan kunt u bellen met de JGZ informatielijn via 088 – 355 6000. Deze lijn is dagelijks geopend. U kunt uw vragen hier anoniem stellen, maar ook vragen om teruggebeld te worden door een jeugdarts of verpleegkundige.

Logopedie

Elk najaar screent de logopedist de kinderen uit groep twee. Bij uitzondering en op verzoek van leerkrachten kan de logopedist ook andere kinderen onderzoeken. Eventueel wordt een logopedische behandeling geadviseerd. Dit gebeurt in een particuliere praktijk. Via de leerkracht op school kunt u een afspraak maken met de logopedist. Op beide locaties is een logopediepraktijk.